ประชาสัมพันธ์การขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2567

ผู้ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมแนบเอกสารขอรับทุนเพื่อพิจารณา ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ  ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้นไป

ทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติก