ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาบริการสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หัวงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 – กันยายน 2564 รวมจำนวน 10 เดือน โดยมีขนาดรถบรรทุกไม่น้อยกว่า 5 ตัน จำนวนเที่ยวไม่น้อยกว่า 356 เที่ยว โดยมีจุดขนถ่ายในรัศมีไม่เกิน 60 กิโลเมตร โดยนับจากเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวน ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,080,000 บาท

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเประสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ
ประกาศ