ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกสถานที่พร้อมแจกป้ายสัญลักษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอแจ้งกำหนดการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะประจำเดือน พ.ย. 2566