ขอแจ้งกำหนดการส่งน้ำสำหรับการปลูกพืชฤดูแล้งและสนับสนุนการผลิตน้ำประปา ปี 2563/64 (ฉบับที่ 3)

กำหนดส่งน้ำ