ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยวิสามัญที่ 1/2565

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สามัญวิสามัญที่ 1/2565 ในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวน ได้รับทราบข่าวสาร

หมายเหตุ : ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมให้ยื่นคำขอต่อประธานสภาก่อนวันประชุม โดยสามารถรับแบบคำขอเข้าฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่งานกิจการสภา เทศบาลตำบลบ้านแหวน

เอกสาร 3