ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาแล-แปลง