ประกาศการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนจำนวน 2 สาย)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนสายหลักในเขตเทศบาลตำบลบ้านแหวนจำนวน 2 สาย โดยมีปริมาณงานสายทางบ้านช่างคำน้อย หมู่ที่ 4 ถึงบ้านเดื่อ หมู่ที่ 9 จำนวนทั้งหมด 18 จุด, สายทางบ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ถึงบ้านถวาย จำนวนทั้งหมด 26 จุด ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย รวมจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 1,394,600 บาท ราคากลาง 1,379,200 บาท  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

ทางคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้กำหนดราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางตามโครงการดังกล่าว รายละเอียดปรากฎตามแนบท้าย

ประกาศขยายผิวถนน