ประชาสัมพันธ์ การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2567

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะออกให้บริการรับชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกสถานที่พร้อมแจกป้ายสัญลักษณ์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นปัจจุบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จึงขอแจ้งกำหนดการออกจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำเดือน มีนาคม 2567

ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย มีนาคม