แนวทางการดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย

ด้วยในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป) เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินการปรับปรุงแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามเทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ให้บริการของเทศบาลตำบลบ้านแหวน และได้เข้าร่วมโครงการจัดเก็บขยะมูลฝอยภายในตำบลบ้านแหวน ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมในการให้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอยแก่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ดังมีรายละเอียดตามจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ด้านล่างนี้

จดหมายข่าวขยะ