กองช่าง

โครงสร้างกองช่าง


ผู้อำนวยการกองช่าง

นักบริหารงานช่าง ระดับกลาง


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


งานแบบแผนและก่อสร้าง

 • งานก่อสร้างและบูรณะถนน
 • งานก่อสร้างสะพาน เขื่อนทดน้ำ
 • งานข้อมูลก่อสร้าง
 • งานธุรการ


งานออกแบบและควบคุมอาคาร

 • งานประเมินราคา
 • งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร
 • งานออกแบบและบริการข้อมูล


งานประสานสาธารณูปโภค

 • งานประสานกิจการประปา
 • งานไฟฟ้าสาธารณะ
 • งานระบายน้ำ


งานผังเมือง

 • งานสำรวจและแผนที่
 • งานวางผังพัฒนาเมือง
 • งานควบคุมทางผังเมือง

xxx xxx
ผู้อำนวยการกองช่าง

นายวีระเชษฐ์ คำคง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนฯ
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)

งานแบบแผนและก่อสร้าง

นางสาวกรรณิการ์ จังสถิตย์
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

นายพิทักข์พงค์ เมธังกูร

นายพิทักข์พงค์ เมธังกูร
วิศวกรโยธา ชำนาญการ

งานประสานสาธารณูปโภค

นายชาญทธิปวัฒน์ กาบัว
นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน

งานผังเมือง

นายสมพงษ์ ชมชื่น
นายช่างโยธา ชำนาญงาน

นายธนวัฒน์ กาใจวงค์

นายธนวัฒน์ กาใจวงค์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

นายประกิตต์กานต์ หมูธิ

นายประกิตต์กานต์ หมูธิ
พนักงานจ้างทั่วไป

xxxx
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวจรรยา ไชยปัญญา
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวุฒิชัย ดวงปันสิงห์
พนักงานจ้างทั่วไป

นายกิตติภพ ฝนตก
พนักงานจ้างทั่วไป