สำนักปลัดเทศบาล

โครงสร้างสำนักปลัดเทศบาล


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


ฝ่ายอำนวยการ

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น


งานบริหารงานทั่วไป

 • งานบริหารงานบุคคล
 • งานธุรการ
 • งานเลือกตั้งและทะเบียนข้อมูล
 • งานข้อบัญญัติและระเบียบ
 • งานกฎหมายและคดี
 • งานร้องเรียน ร้องทุกข์และอุทธรณ์
 • งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


งานนโยบายและแผน

 • งานนโยบายและแผน
 • งานวิชาการ
 • งานงบประมาณ
 • งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและการประสานงาน
 • งานเบิกจ่ายพัสดุ


งานสวัสดิการและสังคม

 • งานสงเคราะห์เด็ก สตรี คนชราและผู้พิการ
 • งานข้อมูลสังคมสงเคราะห์


งานกิจการสภาเทศบาล

 • งานระเบียบข้อบังคับประชุม
 • งานการประชุม
 • งานอำนวยการและประสานงาน
 • งานติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของสภา
นายขวัญชัย ศิริ

นายขวัญชัย ศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

นายศราวุธ นนทธิ

นายศราวุธ  นนทธิ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

งานบริหารงานทั่วไป

นางกันตพร แสงสง่าศรี

นางสาวกันตพร โนลา
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

งานป้องกันฯ

พันจ่าเอกชยพล คำไมอาจ
จพง.ป้องกันฯ ชำนาญงาน

งานนโยบายและแผน

นายเกียรติศักดิ์ กันทาแปง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ

งานสวัสดิการและสังคม

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง

นางกาญจนา ขัดชุ่มแสง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

งานกิจการสภาเทศบาล

นางสาวเพียงพินิจ ทีปต์จิร

นางสาวเพียงพินิจ ทีปต์จิร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายอนุทิน กรัณย์วัฒนกุล
นักทรัพยากรบุคลชำนาญการ

นายสมชัย วงค์ฝั้น

นายสมชัย วงค์ฝั้น
พนักงานดับเพลิง

นางอุไรรัตน์ ไชยยัง
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาววราภรณ์ ก้อนสีมา
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน

นายสัญญา เมืองใหม่
นิติกรชำนาญการ

นายศักดา เรือนแก้ว

นายศักดา เรือนแก้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นางวัฒนา กันทะ

นางวัฒนา กันทะ
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายประเสริฐ วงค์มูล

นายประเสริฐ วงค์มูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายบุญธรรม สมเพาะ
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนฤมล พงศ์ธิ

นางสาวนฤมล พงศ์ธิ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวจิรประภา ใจเย็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเถลิงศักดิ์ ยอดใจ

นายเถลิงศักดิ์ ยอดใจ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจักรพงษ์ มหาวัน

นายจักรพงษ์ มหาวัน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวรุ่งนา สุริยา

นางสาวรุ่งนภา สุริยา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายมานพ สานตา

นายมานพ สานตา
พนักงานจ้างทั่วไป