กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น


งานธุรการ

  • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
  • งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
  • งานป้องกันไข้เลือดออก


งานบริการสาธารณสุข

  • งานอนามัยชุมชน
  • งานคัดกรองโรค
  • งานการแพทย์ฉุกเฉิน


งานส่งเสริมสุขภาพ

  • งานส่งเสริมและเผยแพร่
  • งานฟื้นฟูผู้พิการ/ทุพพลภาพ
  • งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม.


งานรักษาความสะอาด

  • งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
นายอุดร กองแก้ว

นายอุดร กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 

งานธุรการ

นางรสานันท์ พงษ์ศักดิ์

นางสาวรสานันท์ คงปาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

งานบริการสาธารณสุข

นางสุชัญญ์ญา รุจิชัย
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

งานรักษาความสะอาด

นายทวีศักดิ์ ทนันชัย
พนักงานขับรถยนต์

นายประพันธ์ สิริจา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์

นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์
พนักงานขับรถยนต์

นายนิรุตติ์ บุญเทพ
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัช เรือนคำแปง
พนักงานขับรถยนต์

นายสราญ ศุภรัตนากร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจิรศักดิ์ ศรีแปง
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงศ์ กัญหาลิลา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายตันติกร สมเพาะ
คนงานประจำรถขยะ

xxx xxx
คนงานประจำรถขยะ

นิรุตติ์ วิญญารัตน์
คนงานประจำรถขยะ

นายศุภรัตน์ คำโม๊ะ
คนงานประจำรถขยะ

นายจักรพงษ์ชัย ใจสักเสริญ
คนงานประจำรถขยะ

นายอดิพงษ์ ทองคำอยู่

นายอดิพงษ์ ทองคำอยู่
คนงานประจำรถขยะ

นายจุฑาวัฒน์ ศรีมูล

นายจุฑาวัฒน์ ศรีมูล
คนงานประจำรถขยะ