กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ระดับต้น


งานสุขาภิบาลทั่วไป

  • งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ
  • งานสุขศึกษาและควบคุมโรคติดต่อ
  • งานป้องกันไข้เลือดออก


งานบริการสาธารณสุข

  • งานอนามัยชุมชน
  • งานคัดกรองโรค
  • งานการแพทย์ฉุกเฉิน


งานส่งเสริมสุขภาพ

  • งานส่งเสริมและเผยแพร่
  • งานฟื้นฟูผู้พิการ/ทุพพลภาพ
  • งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อสม.


งานรักษาความสะอาด

  • งานกำจัดขยะและน้ำเสีย
นายอุดร กองแก้ว

นายอุดร กองแก้ว
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(นักบริหารงานสาธารณสุข ระดับต้น)

 

งานสุขาธิบาลทั่วไป

งานบริการสาธารณสุข

นางสาวณภาภัช รัตน้ำหิน
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

งานส่งเสริมสุขภาพ

นางรสานันท์ พงษ์ศักดิ์

นางรสานันท์ พงษ์ศักดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

งานรักษาความสะอาด

นายนัครินทร์ จักรปัญญา

นายนัครินทร์ จักรปัญญา
พนักงานขับรถยนต์

นายประพันธ์ สิริจา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์

นายพิศิษย์ พันธุศาสตร์
พนักงานขับรถยนต์

นายวรวุฒิ วงค์มูล
พนักงานจ้างทั่วไป

นายธวัช เรือนคำแปง
พนักงานขับรถยนต์

นายสราญ ศุภรัตนากร
พนักงานจ้างทั่วไป

นายจิรศักดิ์ ศรีแปง
พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐพงศ์ กัญหาลิลา
พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรุตต์ บุญเทพ

นายนิรุตต์ บุญเทพ
คนงานประจำรถขยะ

นายตันติกร สมเพาะ
คนงานประจำรถขยะ

นายทวีศักดิ์ ทนันชัย
คนงานประจำรถขยะ

นิรุตติ์ วิญญารัตน์
คนงานประจำรถขยะ