สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

นายบุญทา วงค์มูล

นายบุญทา วงค์มูล
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน
(สารจากประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน)

นายสมศักดิ์ อินสุข

นายสมศักดิ์ อินสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต ๑

นายกมล อินทร์จันทร์

นายกมล อินทร์จันทร์

นายปั๋นแก้ว ศรีบุญ

นายปั๋นแก้ว ศรีบุญ

นายสมเกียรติ ตาสีมูล

นายสมเกียรติ ตาสีมูล

นายสว่าง สายคำอ้าย

นายสว่าง สายคำอ้าย

นายอินสม สายขัด

นายอินสม สายขัด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เขต ๒

นายมงคล กันธิยะ

นายมงคล กันธิยะ

นางสังวาลย์ ศรีวิไล

นางสังวาลย์ ศรีวิไล

นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น

นายสมบูรณ์ ยารังฝั้น

นายสว่าง ธิลา

นายสว่าง ธิลา

นายอุดม ปินตา

นายอุดม ปินตา