กองคลัง

โครงสร้างกองคลัง


ผู้อำนวยการกองคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง


หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น


งานการเงิน

 • งานการเงินและบัญชี
 • งานรับและเบิกจ่ายเงิน
 • งานเก็บรักษาเงิน
 • งานทะเบียนการคุมเบิกจ่ายเงิน
 • งานงบการเงินและงบทดลอง


งานการบัญชี

 • งานจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน
 • งานรายงานงบประจำวัน
 • งานรายงานงบประจำเดือน


งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

 • งานทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานพัสดุ
 • งานทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์


งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

 • งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 • งานพัฒนารายได้และแผนที่ภาษี
 • งานคาบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 • งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้
นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์

นางจิราลักษณ์ หวังทวยทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)

นางประไพ ตามเพิ่ม

นางประไพ ตามเพิ่ม
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

งบการเงิน

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ศร

นางสาวกรรณิการ์ จันทร์ศร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานการบัญชี

นางสาวอันติกา ศรีพรรณ

นางสาวอันติกา ศรีพรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

นางสาวเกศรินทร์ ธงซิว
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

นางสาววรัญรดา บุญรัง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นางสาวรวิพรรณ นันทะวงศ์

นางสาวรวิพรรณ นันทะวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวปวีณา สุพรรณทวา
นักจัดการงานทั่วไป

นายเกียรติศักดิ์ คำมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกัญญารัตน์ ทาโน
พนักงานจ้างทั่วไป