กองการศึกษา

โครงสร้างกองการศึกษา


ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น


งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

 • งานข้อมูล
 • งานประสานกิจกรรม
 • งานส่งเสริมการศึกษา
 • งานวิชาการและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 • งานติดตามประเมินผล


งานกีฬาและนันทนาการ

 • งานศูนย์เยาวชน
 • งานการกีฬา
 • งานศูนย์วัฒนธรรม
 • งานส่งเสริมพระเพณีศิลปวัฒนธรรม


งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • งานข้อมูลการพัฒนาการเด็ก
 • งานส่งเสริมการพัฒนาการเด็ก
นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์

นางสาวอณูพรรณ มณีวงศ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น)

งานส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายนิธิศ ตาคำมี

นายนิธิศ ตาคำมี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

งานกีฬาและนันทนาการ

นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำหมื่น

นางสาวพัชรินทร์ ศรีคำหมื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

งานกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาว มะลิ ดวงแสง

นางสาว มะลิ ดวงแสง
ครู

นางสาวตรีรักษ์ อินตัน
พนักงานจ้างทั่วไป

นางจงรักษ์ คิดอ่าน

นางจงรักษ์ คิดอ่าน
ครู

นางรัชนี ถาคำติ๊บ

นางรัชนี ถาคำติ๊บ
ครู

นางสาววงค์เดือน วงค์สุววรณ์
ครู

นางสาววไลพร ภักดี

นางสาววไลพร ภักดี
ครู

นางสาวพิณนภา อินทรัตน์

นางสาวพิณนภา อินทรัตน์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางทิพย์วัลย์ วงค์มูลหล้า

นางทิพย์วรรณ วงค์มูลหล้า
พนักงานจ้างทั่วไป