สินค้าแอนติค บ้านดู่ หมู่ 11

กลุ่มผลิตสินค้าแอนติก บ้านดู่ หมู่ 11 ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนตัวอย่างจาก สำนักงานเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน และได้รับงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินโครงการต่อไป

คณะกรรมการกลุ่มแอนติก

1. นางสาวทัศนีย์ บุญจีโน ประธานกลุ่ม
2. นายอดิศร แก้วดวงดี รองประธานกลุ่ม
3. นายภัทรวัต ชีรัง เลขานุการ
4. นางนงคราญ เทพา รองเลขานุการ
5. นางแสงจันทร์ พงษ์ธิ เหรัญญิก
6. นางสมพร ไชยน้อย เหรัญญิก
7. นางอำพร ศรีกุณณะ ประชาสัมพันธ์
8. นางศิริพร พงษ์นันติ ประชาสัมพันธ์