ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564)

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ กำหนดข้อมูลข่าวสารอื่นที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

อาศัยอำนาจตามความในมาตราดังกล่าว เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เดือนตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ตามแบบ สขร.1 ตามแนบท้ายประกาศนี้

สรุปผล_page-0001-แปลง