สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เดือนพฤษภาคม 2565) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)

เอกสาร 145