ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบภาคปฏิบัติ

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรข้อเขียน เพื่อเข้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) และสอบปฏิบัติ ในวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน โดยให้ผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงตนด้วย

05501B39-7864-4C79-A61E-0CD270D1F583-แปลง