ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565

ตามที่พระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 มาตรา 9 กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ประสงค์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือเชิญชวนให้ร่วมเข้าชื่อ ให้ยื่นคำร้องต่อประธานสภาท้องถิ่นตามระเบียบที่ประธานสภาท้องถิ่นกำหนด โดยความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น นั้น

สภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงได้กำหนดระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนว่าด้วย การดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ของสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อเป็นหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นคำร้อง วิธีการประกาศเชิญชวน และระยะเวลาดำเนินการสำหรับประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 และเป็นแนวทางปฏิบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามระเบียบสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวนว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศรวม