ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ตามแบบ สขร.11 ตามแนบท้ายประกาศนี้

ผล