ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2563

ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2563

จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ ตามวันและเวลาที่กำหนด

หมายเหตุ : กรุณาสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างด้วย