ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ชม.ถ.104-01) บ้านถวาย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง เชื่อม บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำสัญญาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (ชม.ถ.104-01) บ้านถวาย หมู่ที่ 2 ตำบลขุนคง เชื่อม บ้านป่าหมาก หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 209/2562 ในวงเงิน 596,000 บาท กับบริษัท กาญนาธุรกิจก่อสร้าง จำกัด

โดยมีกำหนดระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2563 สิ้นสุดสัญญาในวันที่ 8 สิงหาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่สัญจรไป-มาในพื้นที่บริเวณก่อสร้างดังกล่าวได้รับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้