ประชาสัมพันธ์แผนการรณรงค์พ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563

กองสาธารณสุขและสิ่งแว้ดล้อม เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะดำเนินการรณรงค์พ่นหมอกควันตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยจะทำการพ่นหมอกควันในพื้นที่ตำบลบ้านแหวน ทั้ง 13 หมู่บ้าน ตามวันและเวลาที่กำหนด ตามรายละเอียดที่ปรากฎแนบท้ายนี้