ประชาสัมพันธ์การเป็นหน่วยฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้ยื่นคำขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ กับกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อดำเนินการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่สถานประกอบกิจการ ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองความปลอดภัยแรงงาน ได้พิจารณาการขออนุญาตเป็นหน่วยฝึกอบรมฯ แล้ว เป็นไปตามกฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. 2556 และได้ออกใบอนุญาตให้เทศบาลตำบลบ้านแหวนแล้ว นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน จึงประชาสัมพันธ์การเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เเละเป็นหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัยให้แก่สถานประกอบกิจการ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ