ประชาสัมพันธ์เอกสารความรู้คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือสถานการณ์นำ้ท่วม ทั้งการเตรียมการก่อนการท่วม การรับมือระหว่างน้ำท่วม และการปฏิบัติภายหลังน้ำท่วม ให้มีความพร้อม สามารถลดความเสียหายจากภัยที่จะเกิดแก่ชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงนำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายนี้

คู่มือรับสถานการณ์น้ำท่วม