ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

1. การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 ขยายไปจนถึงเดือนกันยายน 2563

2.การผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ขยายเวลาดังต่อไปนี้
-งวดที่หนึ่ง ชำระภายในเดือนกันยายน 2563
-งวดที่สอง ชำระภายในเดือนตุลาคม 2563
-งวดที่สาม ชำระภายในเดือนพฤศจิกายน 2563

3.การมีหนังสือแจ้งเตือนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ที่มีภาษีค้างชำระขยายไปจนถึงเดือนตุลาคม 2563

4.การแจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ค้างชำระ ให้สำนักงานที่ดินหรือสำนักงานที่ดินสาขา ขยายไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน…..

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน หมายเลขโทรศัพท์ 053 – 441961 ต่อ 12