ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติ และสัมภาษณ์ (ภาค ค)

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ดำเนินการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา โดยได้ดำเนินการสอบไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 นั้น

บัดนี้ กระบวนการสอบข้อเขียน (ปรนัย) ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน (ปรนัย) เพื่อให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบภาคปฏิบัติและสัมภาษณ์ (ภาค ค)

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ

ประกาศภาค ค.