ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านศรีสรร หมู่ที่ 13

ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างเหมาเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านศรีสรร หมู่ที่ 13 โดยมีปริมาณขนาดกว้าง 0.60 – 6.50 เมตร ระยะทางรวม 401.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,761.97 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ราคางบประมาณ 900,700 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภาคอนสตรัคชั่น โดยนางชัญญาธร ห่านเจริญ โดยเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 885,648.00 บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ ม.11เชื่อม ม.13