ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจ้างเหมาปรับปรุงสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลภายในสนามกีฬาเทศบาลตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ฮ่องสอน พี เอส ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 1,099,999.00 บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสาร 205