ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีนเสริมเหล็ก ต่อของเดิม ซอย 9/1 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีนเสริมเหล็ก ต่อของเดิม ซอย 9/1 บ้านดอนไฟ หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

การจ้างงาน (93.14.18.00) จำนวน 1 โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรวิกณัฐภาคอนสครัคชั่น โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 234,000.00 บาท (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสาร 36