ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะ ตามโครงการประกวดราคาจ้างสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 8 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามที่ เทศบาลตำบลบ้านแหวน ได้มีโครงการประกวดราคาจ้างสถานที่ถ่ายเทและกำจัดขยะมูลฝอย จำนวน 8 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

การจ้างงาน (93.14.18.00) จำนวน 1 โครงการ ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จินตนารีไซเคิล (ให้บริการ) ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิสากิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นเงินทั้งสิ้น 1,836,000.00 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เอกสาร 35