ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถมดินบริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาถมดินบริเวณสระน้ำเทศบาลตำบลบ้านแหวน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท ล้านนาชีวิลเอ็นจีเนียริ่ง จำกัด โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 987,654 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 3864(1)