ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านญมาติ หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ บ้านญมาติ หมู่ที่ 8 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัดณัฎฐกิตติ์การพาณิชย์ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 399,900 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

คสล.พร้อมราง