ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนุทิน ดวงธิ – หน้าบ้านนายทองแดง ใบบัว บ้านดู่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามประกาศ เทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนายอนุทิน ดวงธิ – หน้าบ้านนายทองแดง ใบบัว บ้านดู่ หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอประกาศผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ นางกัลยา คำภีระ โดยเสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น 156,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

เอกสาร 25664(4)