ประกาศผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เพื่อเป็นดรรชนีสำหรับการตรวจดูของประชาชน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8)

ประกาศ