ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านศรีสรร หมูู่ที่ 13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

เทศบาลตำบลบ้านแหวน มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหลักบ้านดู่ หมู่ที่ 11 เชื่อมบ้านศรีสรร หมูู่ที่ 13 โดยมีปริมาณงานขนาดกว้าง 0.60 – 6.50 เมตร ระยะทางรวม 401.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,761.97 ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังที่เทศบาลตำบลบ้านแหวนกำหนด พร้อมด้วยป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 900,700.00 บาท ราคางบประมาณที่ตั้งไว้ 900,700.00 บาท

***รายละเอียดคุณสมบัติ การยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ปรากฏตามเอกสารแนบ

ประกาศเสริมไหล่ทาง