ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านแหวน เรื่อง ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โดยให้ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในลำดับที่ 1 ทั้งสองตำแหน่งเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน