ประกาศขยายเวลาบังคับใช้มาตรการและข้อกำหนดในการเดินทางเข้าสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาที่เกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เอกสาร 30464