ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 3

เทศบาลตำบลบ้านแหวน ขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านแหวน สามัญสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน และให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวน ได้รับทราบข่าวสาร

หมายเหตุ : ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมให้ยื่นคำขอต่อประธานสภาก่อนวันประชุม โดยสามารถรับแบบคำขอเข้าฟังการประชุมสภาฯ ได้ที่งานกิจการสภา เทศบาลตำบลบ้านแหวน

เอกสาร 24864