ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2565

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านแหวน จะได้ออกให้บริการชำระค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปี 2566 ประจำเดือน ตุลาคม 2565 เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านแหวนได้รับความสะดวกในการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ตามรายละเอียด ดังนี้

เอกสาร 215