เทศบาลตำบลบ้านแหวน ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
   
 
ภาษาไทย ENG
 
 
 
   
 
 
 
 
กฏหมายและระเบียบคำสั่งต่างๆ
 
เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล
+ ข้อกำหนดกกต.การเลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯพ.ศ.2546
+ ข้อกำหนดกกต.การลงคะแนนถอดถอนส.ท้องถิ่นฯ2546
+ ประกาศกกต.ข้อห้ามสำหรับผู้สมัครส.อบต.2546
+ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งข้อห้ามผู้สมัคร
+ พ.ร.ฎ.ให้ใช้พ.ร.บ.เลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯพ.ศ.2546
+ พ.ร.บ.การเลือกตั้งฯพ.ศ.2545
+ พ.ร.บ.คกก.การเลือกตั้งพ.ศ.2540
+ ระเบียบกกต.การเลือกตั้งส.ท้องถิ่นฯ พ.ศ.2546
+ ระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ท้องถิ่น2546
 
แนวทางปฏิบัติ,เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ
+ เกณฑ์ชี้วัดเพื่อกำหนดระดับ
+ เกณฑ์ชี้วัดเพื่อกำหนดระดับตำแหน่ง ปลัดอบต.7,8ใหม่
+ เกณฑ์ชี้วัดตามหลักธรราภิบาล
+ แนวทางการเตรียมการเพื่อปฏิบัติตามระเบียบฯวางแผน
+ แนวทางการปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือน
+ แบบแสดงผลงานด้านสมรรถนะหลักทางการบริหาร36
+ การเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่นตำบล
+ การสรรหาผู้บริหารที่ว่างมติ2,46
+ การสรรหาผู้บริหารที่ว่างมติ246
+ ตัวอย่างประกาศรับสมัคร
+ ประกาศก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปฯ เพิ่มเติม
+ ประกาศก.อบต.กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณานับหน่วยกิตฯ
+ ประกาศก.อบต.กำหนดหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกเพิ่มเติม
+ ประกาศก.อบต.กำหนดหลักเกณฑ์คัดเลือกสูงขึ้นฯ(เพิ่มเติม)
+ ประกาศปลัด7,8 เพิ่มเติม
+ มติก.อบต.สั่งแก้ไขมติก.อบต.จังหวัดขอนแก่น
+ สรุปสาระสำคัญพ.ร.บ.ฉบับที่ 4
 
ข้อบังคับ,ระเบียบ
+ การดำเนินงานของคกก.หมู่บ้าน 2526
+ การดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดินฯ 2544
+ ข้อบังคับการประชุมสภาอบต.พ.ศ.2538
+ ระเบียบกท.การพัสดุของอบต.ฉ.ที่3 2544
+ ระเบียบกท.ค่าตอบแทนผู้บริหารอบต.(ฉ.2) 2544
+ ระเบียบกท.พัสดุของท้องถิ่น (ฉ.7) พ.ศ.2545
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินทำขวัญของขรก.และลูกจ้างท้องถิ่น (ฉ.2) พ
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนโภชนาการในโรงเรียนฯ(ฉ.2)พ.ศ
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียนยาเวชภัณฑ์ฯ(ฉ.2)พ.ศ.2541
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับเบี้ยกันดารฯ พ.ศ.2543
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนง.ท้องถิ่น พ.
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยเงินสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนง.ท้องถิ่น พ.ศ
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยการเปลี่ยนสภาพที่ดินสาธารณะฯ พ.ศ. 2543
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยการเลือกกำนัน พ.ศ.2524
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยการใช้รถและรักษา(ฉ.2)พ.ศ.2541
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน2545
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของขรก.ท้องถิ่น(ฉบับที่6) พ.ศ.25
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่5)พ
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฯฉ.5 พ.ศ.2541
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดินฯ พ.ศ.2542
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการบริหารท้องถิ่นพ
+ ระเบียบกท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้สินเชื่อฯ2542
+ ระเบียบกทม.ว่าด้วยผู้ตรวจราชการของกทม.พ.ศ.2529
+ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดทะเบียนครอบครัวพ.ศ.2541
+ ระเบียบการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ 2544
+ ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในพ.ศ.2
+ ระเบียบคกก.ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในพ.ศ.2
+ ระเบียบมท.ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2538
+ ระเบียบสำนักเลขาฯครม.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2546
+ ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการใช้ตำแหน่งทางวิชาการฯ พ.ศ.2536
+ ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการบริหารการพัฒนาฯพ.ศ.2539
+ ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการประสานสาธารณูปโภค พ.ศ.2540
+ ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ(ฉ.4) พ.ศ.2541
+ ระเบียบสำนักนายกฯว่าด้วยการพัสดุ(ฉ.5) พ.ศ.2542
+ ระเบียบอบจ.ขอนแก่นว่าด้วย การแบ่งส่วนราชการ
+ ระเบียบอบต.บ้านหวดว่าด้วยข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2542
+ ว่าด้วยเงินเดือนของขรก.ท้องถิ่นผู้ถูกสั่งพักราชการ(ฉ.2)2541
+ ว่าด้วยเงินบำรุงการศึกษาในเขตเทศบาลฯ(ฉ.3)พ.ศ.2541
+ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเบี้ยกันดารของพนง.ส่วนท้องถิ่น2543
+ ว่าด้วยเงินสวัสดิการการศึกษาบุตรของพนง.ท้องถิ่น(ฉ.ที่ 2) พ.ศ
+ ว่าด้วยเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ.2524
+ ว่าด้วยการเดินทางไปราชการ (ฉ.4) พ.ศ.2541
+ ว่าด้วยการเลือกผู้ใหญ่บ้านพ.ศ.2535
+ ว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างในเขตเพลิงไหม้พ.ศ.2543
+ ว่าด้วยการคัดเลือกผู้แทนอปท.2542
+ ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนอปท.2546
+ ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนอปท.2546
+ ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สิน 2543
+ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรพลิกศพฯพ.ศ.2543
+ ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.3) พ.ศ.2541
+ ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.4) พ.ศ.2541
+ ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.5) พ.ศ.2541
+ ว่าด้วยการพัสดุของท้องถิ่น (ฉ.6) พ.ศ.2543
+ ว่าด้วยการพัสดุของอบต.ฉบับที่2 พ.ศ.2543
+ ว่าด้วยการมอบหมายให้อปท.ช่วยรังวัดที่ดินฯ2543
+ ว่าด้วยการรับเงินฯ ของอปท. พ.ศ.2541
+ ว่าด้วยการรับเงินฯของอปท.(ฉ.ที่ 2)พ.ศ.2543
+ ว่าด้วยการลาของคณะผู้บริหารฯพ.ศ.2542
+ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายติดตั้งโทรศัพท์บ้านพัก(ฉ.2) พ.ศ.2541
+ ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยราชการบริหารท้องถิ่น (ฉ.2) พ.ศ.
+ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของอปท. (ฉ.ที่ 2) พ.ศ.2543
 
ประกาศ,กฎกระทรวง,คำสั่ง
+ กฎกระทรวง (พ.ศ.2543) ออกตามพ.ร.บ.สหกรณ์พ.ศ.2542
+ กฎกระทรวง ฉ.ที่ 3 (พ.ศ.2541) ออกตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535
+ กฎกระทรวง ฉ.ที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามพ.ร.บ.สาธารณสุข2535
+ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมฯ2545
+ กฎกระทรวงการขอจดทะเบียนหมู่บ้านจัดสรร2545
+ กฎกระทรวงฉ.ที่3 (พ.ศ.2541) ออกตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540
+ กฎกระทรวงฉ.ที่4 (พ.ศ.2542) ออกตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.254
+ กฎกระทรวงมท.(พ.ศ.2542)ตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวจนท.ของรัฐ2542
+ กฎกระทรวงมท.ฉ.ที่ 15 ตามพ.ร.บ.บัตรประจำตัวปชช.2526
+ คำสั่งกท.ที่390-2541 มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ
+ คำสั่งกท.ที่ 393-2541 มอบอำนาจให้ผู้ว่าฯ
+ ประกาศกท.จัดตั้งอบต.ลงวันที่ 11 ส.ค.2542
+ ประกาศกระทรวงสธ.แต่งตั้งจพง.สาธารณสุขตามพ.ร.บ.พ.ศ.2535
 
พระราชกฤษฎีกา
+ พ.ร.ฎ.เงินสวัสดิการฯในพื้นที่พิเศษ2544
+ พ.ร.ฎ.กองทุนหมู่บ้านฯ 2545
+ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 2526
+ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.2) 2527
+ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.3) 2528
+ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.4) 2529
+ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.5) 2534
+ พ.ร.ฎ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.6) 2541
+ พรฏ.แบ่งส่วนราชการของสำนักปลัดสำนักนายก พ.ศ.2538
พระราชบัญญัติ
+ พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.11) พ.ศ.2543
+ พ.ร.บ.เทศบาล(ฉ.ที่11)ราชกิจจา
+ พ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขถึงฉ.10 พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน2497 แก้ไขถึงฉ.ที่ 9 2543
+ พ.ร.บ.การขนส่งทางบก 2542
+ พ.ร.บ.การทะเบียนราษฎรพ.ศ.2534
+ พ.ร.บ.การผังเมือง พ.ศ.2518
+ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535
+ พ.ร.บ.กำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้อปท.2542
+ พ.ร.บ.กำหนดอำนาจกท.คลังในการค้ำประกัน2510
+ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
+ พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543
+ พ.ร.บ.คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ.2522
+ พ.ร.บ.คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
+ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 2542
+ พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน2543
+ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญขรก.ส่วนท้องถิ่นแก้ไขถึงฉ.ที่ 6 -2543
+ พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 6 พ.ศ.2543
+ พ.ร.บ.ประกอบรธน.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา 2542
+ พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการเลือกตั้งสส.และสว.แก้ไขถึงฉ.3-2543
+ พ.ร.บ.ประกอบรธน.ว่าด้วยการป้องกันฯทุจริต พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติพ.ศ.2541
+ พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม
+ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 2522
+ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมฉ.1
+ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ. 5
+ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 3 พ.ศ.2485
+ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน2475 ฉบับที่ 4 พ.ศ.2534
+ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543
+ พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
+ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
+ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 แก้ไขถึงฉ.ที่ 3 พ.ศ. 2543
+ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 แก้ไขเพิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ2534 แก้ไขถึง2545
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ(ฉบับที่5)2545
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา 2521 ถึงปัจจุบัน
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉ.5-ราชกิจจา
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกทม.2528 แก้ไขถึงฉ.4 -2542
+ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดพ.ศ.2498
+ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯพ.ศ.2535
+ พ.ร.บ.ลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นฯ2542
+ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉ.ที่10) พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่พ.ศ.2475แก้ไขถึงฉ.8 พ.ศ.2532
+ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
+ พ.ร.บ.สภาที่ปรึกษาศก.และสังคมแห่งชาติ2543
+ พ.ร.บ.สหกรณ์2511 แก้ไขถึงฉ.2 พ.ศ.2524
+ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ2545
+ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ.2543
+ พ.ร.บ.อบจ. พ.ศ..2540 แก้ไขถึงฉ.ที่ 2 พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.อบจ.พ.ศ.2540 แก้ไขถึงฉ.2 พ.ศ. 2542
+ พ.ร.บ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4)
+ พ.ร.บ.อบต. พ.ศ.2537 แก้ไขถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
+ พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
+ พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542
+ พ.ร.บ.อบต. พ.ศ. 2537 แก้ไขถึงฉ.ที่ 4 พ.ศ.2546

+ พระราชบัญญัติสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2542

 
รวมกฎหมายควบคุมอาคารและกฎกระทรวง
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) แก้ไขถึงฉ.33 พ.ศ.2535
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) แก้ไขถึงฉ.38 พ.ศ.2536
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.1 พ.ศ.2524
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.2 พ.ศ.2524
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.3 พ.ศ.2526
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.4 พ.ศ.2526
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.5 พ.ศ.2527
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.6 พ.ศ.2527
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.7 พ.ศ.2528
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.8 พ.ศ.2528
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.9 พ.ศ.2528
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.10 พ.ศ.2528
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.11 พ.ศ.2528
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.12 พ.ศ.2528
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.13 พ.ศ.2528
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.14 พ.ศ.2529
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.15 พ.ศ.2529
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.16 พ.ศ.2530
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.17 พ.ศ.2530
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.18 พ.ศ.2530
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.19 พ.ศ.2531
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.20 พ.ศ.2532
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.21 พ.ศ.2532
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.22 พ.ศ.2532
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.23 พ.ศ.2533
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.24 พ.ศ.2533
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.25 พ.ศ.2533
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.26 พ.ศ.2534
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.27 พ.ศ.2534
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.28 พ.ศ.2534
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.29 พ.ศ.2534
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.30 พ.ศ.2534
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.31 พ.ศ.2534
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.32 พ.ศ.2534
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.33 พ.ศ.2535
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.34 พ.ศ.2535
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.35 พ.ศ.2535
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.36 พ.ศ.2535
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.37 พ.ศ.2535
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.38 พ.ศ.2536
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.39 พ.ศ.2537
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.40 พ.ศ.2537
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.41 พ.ศ.2537
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.42 พ.ศ.2537
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.43 พ.ศ.2537
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.44 พ.ศ.2538
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.45 พ.ศ.2538
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.46 พ.ศ.2540
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.47 พ.ศ.2540
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.48 พ.ศ.2540
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.49 พ.ศ.2540
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.50 พ.ศ.2540
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.51 พ.ศ.2541
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.52 พ.ศ.2542
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.53 พ.ศ.2542
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.54 พ.ศ.2542
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.55 พ.ศ.2543
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.56 พ.ศ.2543
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.57 พ.ศ.2544
+ กฎกระทรวง(ควบคุมอาคาร) ฉ.58 พ.ศ.2546
+ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร2522 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉ. 3-2543
+ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
+ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543
+ พ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522
 
     
  facebook
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ตั้งแต่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
© 2559 เทศบาลตำบลบ้านแหวน 182 หมู่ 4 ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230  อีเมล์ : info@baanwan.go.th โทรศัพท์ : 053 - 441961 แฟกช์ 053 - 441961   ออกแบบและดูแลโดย : Kingdom Enterprise Co., Ltd.